Volonterski centar Split

Koordinacija volontera

Svaka organizacija koja se odredila prema uključivanju volontera u svoj rad, mora imati osobu (ili više njih) odgovornu za njihovu koordinaciju, superviziju, nadzor i evaluaciju.

Koordinator volontera treba biti uključen u sve faze razvoja volonterskih projekata i angažmana, jer treba poznavati njihovu ulogu, mjesto, očekivanja i odgovornosti. Bez obzira da li je koordinator volontera plaćena ili volonterska pozicija, ta osoba bi trebala biti educirana o poslovima koje volonteri obavljaju, ciljevima organizacije i projekta, a uz to i o oblicima podrške volonterima.

Kako volonteri daruju svoje vrijeme, ideje, vještine i poznanstva, da bi dobili priznanje za svoj angažman, važno je prepoznati njihove potrebe, načine na koje se one pojavljuju te kako ih pretvoriti u nagrade ili priznanja. Prepoznavanje pravih potreba i posvećivanje pažnje zadovoljenju tih potreba je jedan od osnovnih načina “plaćanja” volontera za njihov angažman.

Osim održavanja motivacije volontera, neka od područja odgovornosti koordinatora volontera su:
- organiziranje logističke potpore
- supervizija
- koordinacija dnevnih i tjednih aktivnosti
- organiziranje njihove edukacije
- vođenje dokumentacije i izvještavanje
- priznanja volonterskog anga'mana